• latifcembaran@hotmail.com
  • 0 332 235 49 74

Birlikte İleri Hareketi halkımızın bürokratik ve hukuki anlamda yaşadığı sorunlara çözüm bulmak adına 2020 yılında kurucusu Av. Latif Cem Baran Önderliğinde kurulmuştur. Dernek Genel Başkanı kurucusu da olan Av. Latif Cem Baran’dır. Dernek merkezi Konya’dır. Dernek, merkezi olan Konya dışında pek çok ilde de hizmet vermektedir. Derneğin çalışma stratejisi hizmet verdiği her bir il için o ilde bulunan bir dernek temsilcisi belirleyerek gönüllülük esasına dayalı hizmet vermektir. Birlikte İleri Derneği yapmış olduğu çalışmalar ve vermiş olduğu hizmetlerden herhangi bir ekonomik getiri beklememektedir.

Dernek Tüzüğü

BİRLİKTE MEMLEKETİM DERNEK TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

 KURULUŞ, AMAÇ VE İLKELER

Konu

Madde 1 – Bu Tüzük, Birlikte Memleketim Derneğinin kuruluşunu, amaç ve ilkelerini, organlarını, işleyişini, görev, yetki ve sorumlulukları ile üyelik ve disipline ilişkin hususları düzenlemektedir.

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 2 – Derneğin adı Birlikte Memleketim Derneğidir. Derneğin merkezi Ankara’dır.

            Derneğin adresi, “Cevizlidere Mahallesi, Ceyhun Atuf Kansu Caddesi, No: 135/2, Çankaya/ANKARA”dır.

            Derneğin Genel Kurul kararı doğrultusunda gerekli gördüğü yerlerde şubeler açılabilir.

            Bu tüzükte geçecek “Birlikte Memleketim” deyimi bu maddede zikredilen derneği ifade eder.

Derneğin Amacı

Madde 3 – Birlikte Memleketim Derneği’nin amacı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi başta olmak üzere hukukun, insan hak ve hürriyetlerinin evrensel değerleri temelinde ülkemizde hukuk devleti anlayışının yerleşmesine ve gelişmesine katkı sunmak odaklı hukuki, sosyal ve ekonomik perspektif ortaya koymak ve bu çalışmaları kamuoyu ile paylaşmaktır.

Derneğin İlkeleri

Madde 4 – Birlikte Memleketim Derneği, kuvvetler ayrılığı esasına dayalı hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ile tarafsızlığı ilkesini; katılımcı ve çoğulcu demokrasi anlayışını; uluslararası sözleşmeler ve evrensel değerler çerçevesinde ifade, din ve vicdan hürriyeti, basın hürriyeti başta olmak üzere temel hak ve hürriyetleri; çocuklarımızın ve gençlerimizin uluslararası standartlarda eğitim alma ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını; hukuka bağlı, katılımcı, tarafsız, şeffaf, hesap verebilir, denetlenebilir, liyakate dayalı kamu yönetimi anlayışını; gelir dağılımındaki dengesizliğin giderildiği, üretimin öncelikli olduğu insan odaklı ekonomi anlayışını ve sosyal devlet ilkesini temel ilkeleri olarak kabul etmektedir.

Çalışma ve Faaliyet Biçimleri

Madde 3 – Birlikte Memleketim Derneği, amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek adına aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirecektir:

1) Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi, geliştirilmesi ve kamuoyunun farkındalığının sağlanması amacıyla toplantılar seminer, sempozyum, konferans ve panel gibi etkinlikler düzenlemek,

2) Amaç ve ilkelerle doğrultusunda faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması ve kamuoyunda bu r-değerlere ilişkin farkındalığın sağlanması için web sitesi kurmak, basın yayın kuruluşlarına veya bu amaçlı internet sitelerine röportajlar vermek,

3) Amaç ve ilkeler doğrultusunda, üyeleri ya da uzman kişiler aracılığıyla incelemeler yapmak, raporlar hazırlamak ve yayınlayarak kamuoyuna duyurmak,

4) Hukuki, sosyal ve ekonomik çalışmaların niteliğini ve niceliğini arttırmak için üyelerinin ve aynı amaçla hareket eden diğer paydaşlarının bilgi, kaynak ve fikir paylaşımı yapabilecekleri sosyal ağlar oluşturmak,

5)  İnsan haklarını, demokrasiyi, hukuk devleti ilkesini, üretime dayalı serbest piyasa ilkesini ve sosyal devlet anlayışını benimseyen ve teşvik eden ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

6) Hukuki, sosyal ve ekonomik çalışmaların toplumsal barışın ve refahın arttırılması ve uluslararası barışçıl faaliyetlere destek amacıyla kullanılmasına destek olmak,

7) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul-gayrimenkul, demirbaşlar satın almak,

8) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak,

9) Derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

10)  Ulusal mevzuatın izin verdiği ölçüde yurt dışında faaliyet gösteren dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak araştırmalar yapmak veya yardımlaşmak,

11) Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

12)  Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları faaliyet alanına giren konularda ortak çalışmalar yürütmek,

13) Gerekli görülen yerlerde şubeler açmak,

14) Amaç ve ilkeler ile ilgisi bulunan konularda mevzuatın izin verdiği çerçevede, diğer derneklerle, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla plâtformlar oluşturmak,

15) Amaç ve ilkeleri gerçekleştirilmek ve kamuoyuna duyurmak için faaliyet alanına ilişkin her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin ederek dokümantasyon merkezi oluşturmak, gazete, dergi, kitap gibi yayınlar yapmak ve bültenler çıkarmak.

İKİNCİ BÖLÜM

KURUCULAR, ÜYELİK ŞARTLARI, ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Kurucular

Madde 5 ­- Birlikte Memleketim Derneği kurucularının adları-soyadları, uyrukları, meslek veya sanatları ile ikametgâhları aşağıda gösterilmiştir:

Adı – SoyadıUyruğuMeslek veya Sanatıİkametgâhı
Latif Cem BARANTC 53725288000AvukatKonya
    
    
    
    
    
    
    

Üyelik Şartları

Madde 6 – Derneğe üye olabilmenin şartları aşağıda gösterilmiştir:

1) Ergin olmak ve fiil ehliyetine sahip olmak

2) 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 3. maddesindeki kısıtlamalara tabi olmamak

3) Derneğin üç üyesi tarafından önerilmiş olmak

4) Yabancılar için Türkiye’de oturma hakkına sahip olmak

Dernek ödentilerini ödememe dışında diğer nedenlerle dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ile özel yasalarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Yasası uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar derneğe üye olamazlar.

Üyelik Çeşitleri 

Madde 7 –  Birlikte Memleketim Derneği’nin iki tür üyeliği bulunmaktadır:

1) Dernek Üyesi, üyeliğin gerektirdiği her türlü haktan yararlanan ve üyeliğin gerektirdiği yükümlülükleri üstlenmiş üyedir.

2) Onursal üye, Derneğin, amaç, ilke ve hizmet konularına ilgi duyanlar, bu konularda gerekli nitelikleri taşıyanlar en az üç üyenin teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile seçilen onursal nitelikle üyeliktir.

Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

Madde 8 – Üyenin hakları, Birlikte Türkiye Hareketi’nin faaliyetlerine katılmak, gereken koşulları içermek kaydıyla organlarda görev almaya aday olmak ve oy kullanmak; yükümlülükleri ise genel kurul toplantılarına katılmak, ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve ilke konularına bağlı olarak diğer üyelerle uyumlu ve koordineli bir şekilde gereken gayreti sarf etmek ve Birlikte Türkiye Hareketinin toplum içindeki itibarına katkı sağlayacak davranışları gerçekleştirmek aksi davranışlardan kaçınmaktır. Onursal üyelerin, oy verme, organlara seçilme ve seçme hakları bulunmamaktadır.

Üyelik İşlemleri

Madde 9 – Üyelik başvurusunda bulunabilmek için, başvuru dilekçesinin, Birlikte Türkiye Hareketi üyesi en az üç kişinin yazılı tavsiyesine ilişkin tavsiye mektupları ile birlikte Yönetim Kuruluna sunulması gerekir.

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu,  Yönetim Kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir.

Fiili veya karşılıksız olarak Birlikte Türkiye Hareketine hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan veya Birlikte Türkiye Hareketinin amaç ve ilkeleriyle bağdaşan alanlarda emek vermiş kıdemli bilim insanlarına Yönetim Kurulu kararı ile re’sen onursal üyelik unvanı verilebilir.

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 10 – Üyelik, ölüm ve üyelikten ayrılma ve çıkarılma ile sona erer. Her üye dilediği anda Birlikte Türkiye Hareketi Yönetim Kurulu’na ayrılma isteğini yazılı olarak bildirmekle, yazılı talebin Yönetim Kuruluna ulaşması ile birlikte dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma ve İtiraz

Madde 11 – Aşağıda belirtilen sebeplerin bir veya birkaçının şahsında gerçekleştiği üye, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır:

1) Yasal olarak derneklere üye olma şartlarını kaybetmek

2) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

3) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

4) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

5) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

            Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

            Üyelikten çıkarılan üyenin, Genel Kurul’dan çıkarılma kararının yeniden incelenmesini isteme hakları saklıdır. Onursal üyelerin itiraz hakkı bulunmamaktadır.

ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM

DERNEK ORGANLARI, GÖREV VE YETKİLERİ

Dernek Organları

Madde 12 – Birlikte Türkiye Hereketi’nin organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulundan oluşmaktadır.

Dernek Genel Kurulu ve Toplanma Usulü

Madde 13 – Genel Kurul, derneğin en yetkili organı olup, olağan veya olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır. Olağan genel kurul toplantıları iki yılda bir Nisan ayında yönetim kurulunun çağrısı üzerine yapılır. Olağanüstü genel kurul toplantıları ise, Yönetim Kurulunca veya Denetim Kurulunun veyahut dernek üyelerinin tamamının beste birinin yazılı isteği üzerine yine Yönetim Kurulunca, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırması üzerine yapılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmazsa Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden biri, mahallin Sulh Hukuk Hâkiminden Genel Kurulu toplantıya çağırmasını talep edebilir.

Genel Kurula Çağrı Usulü

Madde 14 – Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi derneğin internet sayfasında ilan edilmek veya üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, otuz günden fazla olamaz.

Toplantı, toplantı yeter sayısının sağlanamaması dışında başka bir nedenle ertelenirse, bu durum erteleme sebepleri ile birlikte, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne paralel olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının erteleme tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.

Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı

Madde 15 – Genel Kurul toplantıları, dernek merkezinde veya Genel Kurala çağrıda yeri ve adresi belirtilmek suretiyle suretiyle dernek merkezinin dışında fiziken daha uygun bir yerde yapılabilir. Genel Kurul, tüzüğe göre Genel Kurula katılabilecek üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. Buna karşılık gündemde tüzük değişikliği veya derneğin feshi maddesinin bulunması halinde toplantı yeter sayılı üye tam sayısının üçte ikisidir. İlk toplantıda yeter sayının sağlanmaması halinde, ikinci toplantıda, Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olmamak kaydıyla çoğunluk aranmaz.

Toplantının Yapılış Usulü

Madde 16 – Genel Kurul toplantıları, çağrıda belirtilen gün, yer ve saatte yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenecek listedeki adlarına ayrılan kısımları imzalayarak toplantıya katılırlar. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, bu durum tutanakla tespit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve en az bir kâtip seçilir. Başkan, Genel Kurulu yönetir. Kâtibin hazırladığı ve imzaladığı tutanağı kendisi de imzalayarak diğer toplantı belgeleri ile birlikte Yönetim Kuruluna teslim eder. Toplantıda görüşülecek konular toplantı çağrısında bildirilen gündemle sınırlıdır. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az beşte biri, sunacakları yazılı önerge ile toplantıya gündem ekleyebilirler.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 17 – Dernek Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

1) Derneğin amaç ve ilkelerine uygun kararlar almak,

2) Dernek organlarını seçmek,

3) Dernek tüzüğünü değiştirmek,

4) Dernek şubelerinin açılması konusunda karar almak ve genel yönetim kuruluna yetki vermek, şube yönetim kurulunu görevden almak,

5) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun dönem içindeki çalışma ve denetleme raporları ile bilanço ve gelir gider cetvellerini incelemek, bunlar hakkında karar almak gelecek dönem çalışmalarına esas olmak üzere tekliflerde bulunmak,

6) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,

7) Dernek için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

8) Şartlarının varlığı halinde feshe karar vermek

9) Tüzükteki amaçların gerçekleştirilmesi konusunda ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu ile diğer mevzuat ve gerçekleşecek mevzuat değişiklikleri gereğince gerekli işlemleri gerçekleştirmek,

10) 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta gerçekleşecek değişiklikler sebebiyle denek tüzüğünde yapılması zorunlu değişiklikleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve Oluşumu

Madde 18 – Yönetim Kurulu, Genel Kurulca seçilen dokuz asil ve dokuz yedek üyeden oluşur. Üyeliklerde boşalma olduğu takdirde sıra ile yedek üyeler göreve çağrılır. Yönetim kurulu üye sayısı, yedeklerle de ikmal edilmesine rağmen üç üyenin altına düşerse düşerse Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırır. Çağrının yapılmaması veya yapılamaması halinde, dernek üyelerinden biri mahallin sulh hakiminden Genel Kurulun toplantıya çağırmasını talep edebilir.

Yönetim Kurulunun İşbölümü

Madde 19 – Yönetim Kurulunun, ilk toplantısında üyeler aralarında görev dağılımı yapılır. Genel Başkan, Birlikte Türkiye Hareketi’ni temsil eder; tüzük hükümleri, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda dernek işlerini yürütür; toplantıları yönetir.

 Genel Başkan, Yönetim Kurulu içinden iki genel başkan yardımcısı görevlendirir. Genel Başkanın görevlendirdiği Genel Başkan Yardımcısı, Genel Başkan olmadığı zamanlarda Genel Başkana vekâlet eder. Genel Başkan Yardımcılarının görevleri, ilk yönetim kurulu toplantısında belirlenir.

İlk Yönetim Kurulu Toplantısına katılacak Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğu ile bir muhasip ve bir de genel sekreter seçilir. Muhasip, derneğin muhasebe ve mali islerini yürütür. Genel Sekreter ise dernek kayıtlarını usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar, yazışmaları yapar ve Genel Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri

Madde 20 – Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

1) Derneği temsil etmek,

2) Yapılan görev dağılımı sonucunda bu görevlerin yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek

3) Dernek Genel Kurulunca kabul edilen bütçeyi ve alınan kararları uygulamak, derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

4) Üyeliğe kayıt ve üyeliğin sona erdirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,

5) Yasa ve Tüzüğün gerekli kıldığı hallerde Genel Kurulu toplantıya çağırmak

6) Derneğin tüzüğünde yer alan diğer görevleri yapmak.

            Yönetim Kurulu adına, Birlikte Türkiye Hareketini Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder.

Denetim Kurulunun Oluşumu ve Görevleri

Madde 21 – Denetim Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.

Denetim Kurulu, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

1) Derneğin hesaplarını ve bununla ilgili işlemlerini en az yılda bir kez denetlemek, tespit ettiği eksik veya yanlış hususları Yönetim Kuruluna bildirmek,

2) Dönem içinde gerçekleşen dernek hesapları ve faaliyetlerini ile yeni döneme ilişkin bütçe hakkındaki görüşlerini bir rapor halinde Genel Kurula sunmak,

3) Mevzuatın ve Tüzüğün öngördüğü hallerde Genel Kurulu toplantıya çağırmak,

4) Üyeliğe kayıt, son verme işlemlerinin mevzuat ve tüzüğe uygunluğunu kontrol etmek,

5) Dernek Yönetim Kurulunun mali işlerle ilgili toplantılarına oy hakki olmaksızın katılmak,

6) Tüzükte gösterilen diğer görevleri yerine getirmek.

Disiplin Kurulu

Madde 22 – Disiplin Kurulu, genel kurulca gizli oyla seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından sevk edilen dernek üyeleriyle ilgili soruşturmayı en geç otuz gün içinde tamamlayarak kararını verir. Disiplin Kurulu, soruşturmayı yürütmek üzere kendi üyelerinden birini naip soruşturmacı olarak görevlendirebilir. İlgililer, Disiplin Kurulu kararları aleyhine Genel Kurula itirazda bulunabilirler. Dernek üyeliğinden çıkarma kararları ise Disiplin Kurulunun önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından verilir.

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

Madde 23 –   Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeler, üyeliğe kabul edilenler ile üyeliği sona erenlerin adı, soyadı, doğum tarihi ve kimlik numarası, kabul edilme veya sona erme tarihinden itibaren kırk beş gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerdeki dernekler birimine bildirilir. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usulde bildirilir.

Dernekçe Tutulacak Defter ve Kayıtlar

Madde 24 – Tutulacak defter ve kayıtlar aşağıda gösterilmiştir:  

1) Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Birlikte Türkiye Hareketi’ne üye olarak kabul edilenlerin kimlik bilgilerinin, derneğe giriş ve çıkış tarihlerinin kaydedildiği defterdir. Ayrıca üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evrakların, tarih ve sıra numarası ile kaydedildiği defterdir. Gelen evrakın asılları ile giden evrakın bir sureti dosyalanarak arşivlenir. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktı alınmak suretiyle muhafaza edilir.

4)  Demirbaş Defteri: Birlikte Türkiye Hareketi’ne ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerlerin kaydedildiği defterdir. Ek olarak kullanım sürelerini dolduran demirbaşların kayıttan düşürülmesi de bu deftere işlenir.

5)  İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirlerin ve yapılan giderlerin açık ve düzenli olarak işlendiği defterdir.

6)  Alındı Belgesi Kayıt Defteri:  Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

7) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Dernekler Yönetmeliği’nin 36. maddesi uyarınca defterlerin tasdiki Yönetim Kurulunca yaptırılır. Ancak, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ŞUBELER

Şubelerin Kurulusu Ve Yetkileri Şubelerin Kuruluşu

Madde 25- Birlikte Türkiye Hareketi her il ve ilçede şube açabilir. Bu amaçla Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından şube açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaatta bulunabilir.

Şubelerin Organları

Madde 26 – Şubelerde Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu bulunur. Bu kurullar kendi il ve ilçe sınırları içinde, Merkez Genel Kurulu, Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruluna verilen görevlerden merkezlerdeki kurullara verilen özel yetkiler dışındaki tüm yetkileri kullanır. Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulunca gizli oyla seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde sırayla yedek üyeler görev alır. Şubede, bir başkan, bir başkan yardımcısı, muhasip ve sekreter bulunur. Denetim Kurulu ise 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Şubelere ilişkin Disiplin işlemleri Merkez Disiplin Kurulu tarafından yerine getirilir.

Şubelerin Genel Kurulda Temsili

Madde 27 – Şubeler, Genel Kurul olağan toplantılarını Merkez Genel Kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan Genel Kurulu, iki yılda bir Ocak ayı içerisinde Şube Yönetim Kurulunca belirlenen gün, yer ve saatte toplanır.

Şubeler, Genel Kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısının üçten fazla olmaması halinde kadar Merkez Genel Kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi üye için bir, arta kalan üye sayısı ondan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere Şube Genel Kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile Merkez Genel Kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Merkez Genel Kuruluna en son Şube Genel Kurulunda seçilen delegeler katılır. Merkez Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri Merkez Genel Kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin Yönetim veya Denetim Kurulunda görevli olanlar Merkez Yönetim veya Denetim Kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevleri sona erer.

        BEŞİNCİ BÖLÜM

MALİ HUSUSLAR

Genel Olarak

Madde 28 – Mali konular, derneğin gelirleri ve derneğe yapılacak olan yardım ve şartlarıyla gelir ve giderlerdeki usulleri ve taşınmaz mal edinme hususlarını kapsar. Dernek ancak genel kurulun vereceği yetki ile yönetim kurulu tarafından kredi almak suretiyle bütçe dışı borçlanabilir.

Gelirler ile Yapılacak Olan Yardım ve Şartları

Madde 29 – Derneğin gelirleri aşağıdaki kalemlerden oluşur:

1) Üye aidatları ve giriş aidatı,

2) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağışlar,

3) Birlikte Türkiye Hareketi’nin amaç ve ilkeleri gerçekleştirmek kaydıyla isçi ve işveren sendikalarından, mesleki kuruluşlardan ve mevzuatın izin verdiği sair kurum ve kuruluşlardan yapılacak yardımlar,

4) Mal varlığından ve dernek amaçlarına aykırı olamamak kaydıyla elde edilen gelirler.

5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca dernek faaliyetlerinden elde edilen üye aidatı ve giriş aidatının miktarı Yönetim Kurulunca belirlenir. Aidat miktarını artırma ve değiştirme yetkisi yine Yönetim Kuruluna aittir.

Gelir ve Giderler Usulü

Madde 30 – Gelirler, alındı belgesi ile tahsil edilir. Bankalar aracılığı ile gelirlerin tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Giderler fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesi kapsamında bulunan ödemeler için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda bulunmayan ödemeler için Dernekler Yönetmeliği Ek-13’te yer alan Gider Makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Dernekler Yönetmeliği Ek-14’te yer alan Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Dernekler Yönetmeliği Ek-15’te yer alan Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Bu belgeler; Dernekler Yönetmeliği Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, dernekler tarafından bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

    ALTINCI BÖLÜM

                                    İÇ DENETİM VE TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Derneğin İç Denetimi

Madde 31 – Genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

Denetim kurulu; işbu tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, tüzükte tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Tüzüğün Değiştirilmesi

Madde 32 – Tüzükte değişiklik yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Merkez Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliğine ilişkin karar toplantıda hazır bulunan üyelerin en az üçte ikisinin oyuyla verilir.

                                                           YEDİNCİ BÖLÜM

TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ VE TASFİYE

Sona Erme

Madde 33 – Dernek tüzel kişiliği, Genel Kurul veya mahkeme kararıyla fesih, kendiliğinden dağılmış sayılma veya mahkeme kararıyla kapatılma hallerinde sona erer.

Genel Kurul Kararıyla Fesih

Madde 34 – Genel Kurul, her zaman Birlikte Türkiye Hareketi’nin feshine karar verebilir. Genel Kurulun, feshe karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Merkez Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin karar, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki nitelikli çoğunluğu ile verilir.

Fesih, Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Mahkeme Kararıyla Fesih

Madde 35- Olağan Genel Kurul Toplantısı, tüzükte belirtilen süre içinde yapılmaz veya kanunen gerekli zorunlu organlar oluşturulmaz ise mahallin en büyük mülki amirinin ve Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üzerine Mahkeme kararıyla feshedilebilir.

Kendiliğinden Dağılmış Sayılma

Madde 36 – Kuruluş amaç şartlarını kaybettiği veya acze düştüğü veya Yönetim Kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkân kalmadığı veya bu tüzüğün ilgili maddesinde belirtilen yeter sayının bulunamaması sebebiyle üst üste iki olağan Genel Kurul toplantısının yapılamadığı hallerde, Birlikte Türkiye Hareketi kendiliğinden dağılmış sayılır. Kendiliğinden dağılma hali, Sulh Hâkiminin kararı ile tespit edilir.

Sona Erme Halinde Malvarlığının Tasfiye Şekli

Madde 35 – Birlikte Türkiye Hareketi feshedildiğiveya kendiliğinden dağılmış sayıldığı hallerde mal, para ve sair hakları hakları, aynı amaç doğrultusunda çalışan bir derneğe devredilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

Tüzükte Bulunmayan Hususlar

 Madde 36 – Bu tüzükte bulunmayan hususlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

Lokal Açma

Madde 37 – Birlikte Türkiye Hareketi, merkezinin bulunduğu mahallin mülki amirinden izin almak suretiyle bir lokal açabilir.

Yürütme

Madde 38 – Bu tüzük hükümlerini uygulamak ve uygulanmasına riayeti sağlamak yetkisi Merkez Yönetim Kuruluna aittir.

Geçici Madde 1 – İlk Genel Kurul toplantısında Birlikte Türkiye Hareketi organları oluşturulana kadar, Birlikte Türkiye Hareketi’ni temsil edecek ve diğer iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu :

Adı – SoyadıUyruğuMeslek veya Sanatıİkametgahı